Büyü Bozma Yöntemleri

tarafından
70
Büyü Bozma Yöntemleri

Cin Musallatınamaruz olan kişilerde görülen belirtiler garip hareketler, ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde yatma isteği, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve normal hayatına dönebilmesi için feraha ermesi gerekir.

Bir büyünün bozulmasında en iyi yöntem duadır.Duayı yapacak kişi bir o kadar donanımlı olmalıdır.

Eğer büyüye maruz kaldığınızı düşünüyorsanız yazımızı dikkatlice okuyun.

İnsanlar genelde büyünün olmadığına inanırlar ama kuran-ı kerimde büyü yapılması en büyük günahlardandır.Büyü yapılan kişinin hayatı zindan olur yaşam kalitesi düşer.Yapılan büyü insanın hayatını doğrudan etkilemektedir.Evlilik hayatını, iş hayatını, ailesi ile arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilmektedir.

Kişiye yapılan büyü veya eve yapılan büyüler de vardır.Öncelikle büyü yapılmış mı yapılmamış mı buna bakılması gerekmektedir.

Büyü Bozan Dualar

Fatiha Suresi

  • 1- Bismillahirrahmānirrahīm.
  • 2- Elhamdü lillāhi rabbil’alemin
  • 3- Errahmānir’rahim
  • 4- Māliki yevmiddin
  • 5- İyyāke na’budü ve iyyāke neste’īn
  • 6- İhdinessırātel müstakīm
  • 7- Sırātellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn

Bakara Suresi

Bakara 1 : Elif lam mim
Bakara 2 : Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
Bakara 3 : Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
Bakara 4 : Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
Bakara 5 : Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
Bakara 163 : ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
Bakara 164 : İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
Bakara 255 : Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
Bakara 256 : La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
Bakara 257 : Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
Bakara 285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
Bakara 286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Tevbe Suresi

51. Kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun
128. Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym
129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

Üveys Veysel Karani’nin Münacatı

Arapça Okunuşu

İlahi! Ente Rabbi,ve enel’abdü
Ve Entel’Haliku, ve enel’ mahluku
Ve Enter’Rezzaku, ve enel’merzuku
Ve Entel’Malikü, ve enel’memlukü
Ve Entel’Azizü, ve enez’zelilü
Ve Entel’Ğaniyyü, ve enel’fakiru
Ve Entel’Hayyü, ve enel’meyyitü
Ve Entel’Baki, ve enel’fani
Ve Entel’Kerimü, ve enel’leimü
Ve Entel’Muhsinü, ve enel müsiü
Ve Entel’Ğafüru, ve enel’müznibü
Ve Entel’Azimü, ve enel’hakiru
Ve Entel’Kaviyyü, ve enez zaifü
Ve Entel’Mu’ti, ve enes’sailü
Ve Entel’Eminü, ve enel’haifü
Ve Entel’Cevadü, ve enel’miskinü
Ve Entel’Mücibü, ve ened’dai
Ve Enteş’Şafi, ve enel’mariz

Fağfirli zünübi, ve tecavez anni, veşfi emrazi ya ALLAHü, ya Kafi ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahimü, ya Şafi,ya Kerimü, ya Müafi! Fa’fü anni külle zenbin Ve afini min külli dain varza anni ebeden, birahmetike ya erhamerrahimin

Türkçe Anlamı

ALLAH’ım ! Sen benim Rabbimsin;Ben ise senin kulunum
Sen benim sahibimsin;ben ise senin kölenim)
Sen Halık’sın (yaratansın)ben ise mahlukum (yaratılanım)
Sen Rezzaksın (Rızk verensin);ben ise merzükum (rızık verilenim)
Sen Maliksin (mülkün sahibisin);ben ise memlükum (sahiblenilenimBenim sahibim sensin)
Sen Aziz’sin (çok güçlüsün);ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)
Sen Ğanisin (çok zenginsin);ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)
Sen Hayy’sın (hayat-ı ebedi ile hayy’sın,dirisin);ben ise meyyitim (ölümlüyüm,ölüyüm)
Sen Baki’sin (ölümsüzsün)ben ise faniyim(ölümlüyüm ,geçiciyim)
Sen Kerim’sin (kerem sahibisin); ben ise leimim( değersizim)
Sen Muhsin’sin (iylik eden,ihsan edensin);ben ise kötüyüm (kötülük eden,isyan edenim)
Sen Ğafur’sun (günahları silen ,bağışlayan,affedensin);ben ise günahkarım(günah işleyenim)
Sen Azim’sin (ululuk ve azame sahibisin ,büyüksün yücesin); ben ise hakirim( küçük ve değersizim)
Sen Kavi’sin (güçlüsün kuvvetlisin); ben ise zaifim(çok güçsüz ve acizim)
Sen Mu’ti’sin (verensin);ben ise sailim(isteyen ve dilenenim)
Sen Emin’sin (emniyetlisin,emniyet verensin) ben ise haifim (korkudayım, korkuluyum, emniyetsizim)
Sen Cevvad’sın (çok cömersin,bol bolverensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)
Sen Mücib’sin (duaları kabul edensin duaları gereğini yerine getirensin) ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Şafi’sin (şifa veren sensin );ben ise marizim(hastayım)
(Ya Rabbi, şifa veren sensin , hasta olan ise benim)

ALLAH’ım gerçek budur; Benim günahlarımı affedip bağışla Beni azarlayıp cezalandırma Hastalıklarıma şifa ver (şifa veren ancak sensin )
Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle merhamet edenlerin en merhametlisi olan ALLAH’ım!bana rahmetinle muamele eyle! Amin